دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      .
 
 
      فرم تعهد تحویل کلید
 
فرم تعهد تحویل کلید (مخصوص دانشجویان ارشد و دکتری)
 
      .
 
راه اندازی سامانه اطلاع رسانی سمینارها و دفاع از پایان نامه های  ارشد و دکتری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

از کلیه دانشجویان محترم تقاضا می شود جهت اطلاع رسانی جلسات سمینارها و یا دفاعیات خود

به آقای مهندس محسن شکرریز مراجعه نمایند

 
       اخبار و رویدادها